Integritetspolicy FONLINE Denna Integritetspolicy uppdaterades 2018-10-26. Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Definitioner 3. Personuppgiftsansvar och omfattning 4. Varför och när Behandlar vi dina Personuppgifter? 5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund? 6. Sociala plattformar 7. Barns Personuppgifter 8. Cookies 9. Hur länge sparas dina Personuppgifter? 10. Dina rättigheter 11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter 12. Till vilka överför vi dina Personuppgifter? 13. Hur skyddar vi dina Personuppgifter? 14. Tillsyn och efterlevnad 15. Tredjepartsvillkor 16. Ändring av Integritetspolicyn 17. Hur kommer du i kontakt med oss? 1. Bakgrund Vi värnar om din integritet och denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att göra dig medveten om att Fonline (”FONLINE”, ”vi”, ”oss”) Behandlar dina Personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du efterfrågar och använder Tjänsten, besöker vår Webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss via sociala plattformar eller e-post. Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar Personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”). 2. Definitioner I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, foto och IP-adress (”Personuppgift”). I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi Behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi regfonlinererar, lagrar, sammanställer, överför, raderar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”). I denna Integritetspolicy används definitionen ”Tjänsten” eller ”Tjänster” för alla tjänster som tillhandahålls av FONLINE i samband med beställning, nedladdning, köp i, regfonlinerering och användning av applikationerna som anges nedan i punkt 5. I denna Integritetspolicy används definitionen ”Privatanvändare” vilket avser de privatpersoner som använder Tjänsten för privat bruk. 3. Personuppgiftsansvar och omfattning Fonline, org. nr 000810-8839, Vaksalagatan 30, 75331 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy. FONLINE är personuppgiftsansvarig för Behandling av de Personuppgifter som du som användare lämnar till FONLINE i samband med regfonlinerering av ditt konto inom ramen för Tjänsten. Avseende sådant material som användare som tillhandahålls Tjänsten via en kommun, skola, förskola eller annan organisation (”Organisation”) laddar upp, sparar eller delar inom Tjänsten/Tjänsterna är det Organisationen som är personuppgiftsansvarig för den Behandling som sker. FONLINE agerar i dessa fall personuppgiftsbiträde till Organisationen och Behandlar Personuppgifterna i enlighet med Organisationens instruktioner enligt separat personuppgiftsbiträdesavtal med Organisationen. Avseende sådan information som en Privatanvändare laddar upp, sparar, delar eller i övrigt hanterar i Tjänsten och som omfattas av Privatanvändarens privata sfär är FONLINE inte personuppgiftsansvarig då detta endast sker för privat bruk och FONLINE inte efterfrågar eller har något ändamål med sådan information. 4. Varför och när Behandlar vi dina Personuppgifter? FONLINE Behandlar dina Personuppgifter för specifika ändamål. Behandlingen sker för att FONLINE ska kunna: (i) tillhandahålla Tjänsten; (ii) möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statfonlineik, marknads- och kundanalys samt affärs- och metodutveckling) support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via sociala plattformar, e-post, telefon eller https://home.fonline.com/ (”Webbplatsen”) eller i samband med användande av Tjänsten; (iii) informera om Tjänsten och FONLINE genom bland annat publicering av kundreferenser; (iv) lämna information om event, uppdateringar, skicka ut nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden och skicka information via sociala plattformar eller e-post avseende Tjänsten och FONLINE; (v) förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering; och (vi) följa tillämplig lagstiftning. Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra Tjänster du efterfrågat, använder eller köpt och hur du interagerar med oss. När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsten, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten och du kommer då att informeras om detta. Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på Webbplatsen. Det gör vi för att Webbplatsen och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 8. 5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund? Följande Personuppgifter Behandlas av oss för ändamål som framgår av punkt 4: Appen ”Hit & Dit” (i) för- och efternamn; (ii) telefonnummer; (iii) e-postadress; (iv) envägskrypterat lösenord; (v) foto; och (vi) information som du som användare laddar upp t.ex. aktiviteter, turer som inkluderar tid, plats, och uppgift om förare och passagerare samt inbjudningar. I samband med att du använder Tjänsten ”Hit & Dit” Behandlar FONLINE ovan nämnda Personuppgifter. Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att FONLINE ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och fullfölja avtalet som ingåtts med dig som Privatanvändare. Appen ”Skola” (i) för- och efternamn; (ii) användaridentifierare; (iii) e-postadress; (vi) Viss användningsstatfonlineik såsom när man första gången man; loggade in, skapare ett schema, anmälde en frånvaro; I samband med att du använder Tjänsten ”Skola” Behandlar FONLINE ovan nämna Personuppgifter. Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att FONLINE ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och fullfölja avtalet som ingåtts med dig som Privatanvändare. Appen ”Syssla” (i) för- och efternamn; (ii) telefonnummer; (iii) e-postadress; (iv) envägskrypterat lösenord; (v) foto; och (vi) information och metadata som tillgängliggörs när du som användare laddar upp information om vem som ska utföra en syssla, starten för sysslan, när sysslan är avklarad, vilket belöningssystem som används samt inbjudningar. I samband med att du använder Tjänsten ”Syssla” Behandlar FONLINE ovan nämna Personuppgifter. Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att FONLINE ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och fullfölja avtalet som ingåtts med dig som Privatanvändare. Support och kundservice (i) för- och efternamn; (ii) telefonnummer; (iii) e-postadress; (iv) IP-adress samt annan information om hur du interagerar med Webbplatsen och Tjänsten; (v) kundreferenser; och (vi) korrespondens med dig. Personuppgifterna Behandlas i syfte att tillhandahålla Tjänsten och därmed uppfylla vårt avtal med dig som Privatanvändare. Behandlingen sker även i övrigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla service och kundvård samt utveckla Tjänsten och kommunicera med dig på ett effektivt sätt. Vilka Personuppgifter vi Behandlar för detta ändamål beror på hur du interagerar med oss samt vilka Personuppgifter du själv lämnar till oss i detta sammanhang. Nyhetsbrev och annan information om Tjänsten (i) för- och efternamn; och (ii) e-postadress. Personuppgifterna Behandlas för utskick av inbjudningar till olika typer av event, vid tillhandahållande av erbjudanden eller annan information som vi bedömer är relevant för dig som Privatanvändare samt representant eller kontaktperson hos en Organisation. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig som har en relation med oss relevant information. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett berättigat intresse av att kunna informera om våra Tjänster till dig på ett effektivt sätt. Vi kan även komma att Behandla din e-postadress efter att vi fått ditt samtycke, t.ex. sker detta när du valt att aktivt anmäla dig till vårt nyhetsbrev på vår Webbplats eller vid anmälan till event. Dina Personuppgifter Behandlas även i tillämpliga fall för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078). 6. Sociala plattformar Vi använder oss av Facebook, Instagram och YouTube som kanaler för att komma i kontakt med dig samt marknadsföra och informera om vår verksamhet. I samband med detta är vi personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Vi accepterar inte på något sätt att kränkande material publiceras eller tillgängliggörs på våra plattformar. Vi omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Vi kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll som publicerats på våra sociala plattformar. 7. Barns Personuppgifter Tjänsterna kan användas av barn. I samband med detta kommer FONLINE att Behandla Personuppgifter som avser barn (0-18 år). Det är dock den vuxna Privatanvändaren eller Organisationen som skapar konto och ingår avtal med FONLINE. Barn kan därefter erbjudas att kunna använda Tjänsten från dessa. Således har sådan Behandling av barns Personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten föregåtts av vårdnadshavares samtycke till att barnets Personuppgifter Behandlas av FONLINE. 8. Cookies Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om hur vi använder cookies och liknande spårteknik i vår Cookie Policy. 9. Hur länge sparas dina Personuppgifter? Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar Personuppgifter så länge du använder Tjänsten eller i övrigt har en relation med oss. Löpande loggar och felloggar lagras i upp till 90 dagar. Om ditt användarkonto varit inaktivt under ett år kommer vi kontakta dig via e-post med en förfrågan om radering av kontot. För det fall att skickad förfrågan inte besvaras skickar vi ytterligare två förfrågningar innan kontot automatiskt raderas efter två års inaktivitet. Har du lämnat ditt samtycke till Behandling av dina Personuppgifter, Behandlar vi Personuppgifterna för det specifika ändamålet fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss eller (ii) om samtycket avser nyhetsbrev eller andra utskick, följa länken i utskicket. För att möjliggöra för FONLINE att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte. 10. Dina rättigheter Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy. Rätt till tillgång Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av samt innehålla information om ditt namn och personnummer samt undertecknas av dig. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. För att vi ska vara säkra på att det är rätt person som mottar Personuppgifterna kan vi komma att begära ytterligare information från dig. Rätt till rättelse Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar FONLINE såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter. Rätt till radering Du har rätt att begära att FONLINE, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall: (i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för; (ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund; (iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter Behandlas för detta ändamål; (iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt; (v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller (vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att informera dig om detta samt tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften. Rätt till begränsning Du har rätt att begära att FONLINE tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall: (i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse; (ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med Dataskyddsreglerna, men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och (iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer FONLINE endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke. Rätt till dataportabilitet Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi Behandlar avseende dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format. Detta kan till exempel vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt till invändning Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. FONLINE kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om vi har berättigade intressen till Behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig om detta. 11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss eller (ii) följa länken i utskicken om samtycket avser utskick av marknadsföring och annat informationsmaterial. 12. Till vilka överför vi dina Personuppgifter? För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi ibland olika utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom leverantörer av IT-tjänster eller som tillhandahåller tryck och dfonlineribution. FONLINE kan även komma att dela Personuppgifter med koncernbolag inom FONLINE-koncernen. FONLINE vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. I de fall där dessa leverantörer utgör personuppgiftsbiträden åt FONLINE ansvarar vi gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Vi har även i dessa fall avtal med leverantörerna kring säkerhet och instruktioner för Behandling av Personuppgifterna enligt Dataskyddsreglerna. FONLINE kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av FONLINE:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer FONLINE vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vi kommer även att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda FONLINE:s rättigheter. FONLINE kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att FONLINE beslutar att dela upp, sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare. 13. Hur skyddar vi dina Personuppgifter? För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., vidtar FONLINE en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. FONLINE vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. FONLINE tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet. 14. Tillsyn och efterlevnad Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss enligt nedan. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvfonline, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som för närvarande är tillsynsmyndighet. För mer information, se www.datainspektionen.se. FONLINE utvärderar årligen denna Integritetspolicy. 15. Tredjepartsvillkor FONLINE:s tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredjepartsvillkor. FONLINE är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Det är därför viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detta gäller exempelvis om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser. 16. Ändring av Integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet eller avseende våra Tjänster. Om FONLINE vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla. 17. Hur kommer du i kontakt med oss? Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev enligt nedan. Fonline Vaksalagatan 30 75331 Uppsala